top of page

Egzamin na patent sternika motorowodnego

Egzamin na patent sternika motorowodnego

Egzamin na Patent Sternika Motorowodnego PZMiWN

Egzamin na 

Patent Sternika Motorowodnego

Umiesz już pływać?

Przyjdź tylko na egzamin

Egzaminy odbywają się na różnych akwenach

Łódź: SeaSwirl 175, 90KM amerykańska 8 osobowa  

Jak wygląda egzamin na patent sternika motorowodnego 

Część teoretyczna egzaminu na sternika motorowodnego 

Egzamin na sternika motorowodnego składa się z dwóch części:

 • część teoretyczna 

 • część praktyczna

Przeważnie staramy się, aby egzamin rozpoczynał się ok. godz. 10.00, natomiast dostosowujemy do aktualnych warunków i uczestników. 

Egzamin na sternika motorowodnego prowadzony jest przez uprawnionych do tego Egzaminatorów Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego.

 

Warunkiem zdania egzaminu jest otrzymanie pozytywnej oceny z obydwu części. 

Egzamin rozpoczyna się od części teoretycznej i prowadzony jest w trybie pisemnym.

Test składa się z 75 pytań. 

Czas trwania egzaminu to 90 minut.

Test jest zaliczany w przypadku, gdy egzaminowany odpowie poprawnie na 65 pytań.

 1. podstawy budowy jachtów motorowych;

 2. silniki i układy napędowe, w tym:
  a) budowa silników,
  b) obsługa i konserwacja silników,
  c) zasady rozruchu i zatrzymania pracy silników,
  d) podstawowe wiadomości o pędnikach jachtów motorowych;

 3. manewrowanie jachtem motorowym;

 4. zasady prowadzenia skuterów wodnych;

 5. podstawy locji, w tym w szczególności:
  a) znaki żeglugowe i oznakowanie dróg wodnych,
  b) mapy i przewodniki,
  c) drogi wodne i budowle hydrotechniczne;

 6. wiadomości z zakresu ratownictwa wodnego, w tym:
  a) podstawowe informacje o morskich służbach ratowniczych,
  b) wyposażenie jachtu w środki bezpieczeństwa i posługiwanie się nimi,
  c) działania w przypadku wywrotki jachtu, awarii lub wypadku,
  d) postępowanie w sytuacji „człowiek za burtą”,
  e) udzielanie pierwszej pomocy,
  f) hipotermia oraz pierwsza pomoc w przypadku hipotermii;

 7. wiadomości z zakresu meteorologii, w tym:
  a) skala prędkości wiatru,
  b) zjawiska meteorologiczne i ich oznaki,
  c) komunikaty meteorologiczne;

 8. pomoce nawigacyjne;

 9. ochrona wód przed zanieczyszczaniem;

 10. podstawowe przepisy prawa drogi na morskich i śródlądowych drogach wodnych.

Część praktyczna egzaminu na sternika motorowodnego 

Egzamin praktyczny musi być przeprowadzony na jachcie motorowym, z silnikiem umożliwiającym pływanie w ślizgu. 

Siła wiatru nie powinna przekraczać 6st. w skali Beauforta

Akwen manewrowy powinien być wyposażony w pomost, ze sprawnymi urządzeniami cumowniczymi, który umożliwia w pełni wykonać zadania egzaminacyjne.

Praktyczna część egzaminu zakłada wykonanie wybranych przez komisję egzaminacyjną manewrów, które zostały określone indywidualne dla każdej osoby egzaminowanej. 

Za pozytywny wynik egzaminu praktycznego uważa się prawidłowe wykonanie wszystkich manewrów wskazanych przez egzaminatora. Dopuszcza się jednokrotne powtórzenie manewru.

Procedura uzyskania patentu

Po zdanym egzaminie każda osoba indywidualnie występuje do Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego z wnioskiem o wydanie patentu.


Do wystawienia patentu należy zebrać następujące dokumenty:

 • wygenerowany elektronicznie wniosek o wydanie patentu motorowodnego na stronie: https://patenty.pzmwinw.pl/ 

 • zaświadczenie o zdaniu egzaminu wystawione przez komisję egzaminacyjną (oryginał);

 • w przypadku osoby małoletniej pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uprawianie turystyki wodnej

 • zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm 

 • dowód opłaty w wysokości 50 zł (25 zł - uczniowie i studenci do 26. roku życia) - opłaty można dokonać przez system dotpay lub przelewem na numer konta, który zostanie podany po wygenerowaniu wniosku

 • kserokopię dokumentu upoważniającego do zniżki (uczniowie i studenci) - ważna legitymacja szkolna/studencka

Wyżej wymienione dokumenty należy przesłać pocztą, bądź dostarczyć osobiście do biura Polskiego Związku Motorowodnego i Narciarstwa Wodnego:

 

Adres:

Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego
ul. Nowogrodzka 40,

00-691 Warszawa.  

Terminy Kursów

Najbliższy:

14.08.2021 - wejdź tu

Jeśli chcesz być poinformowany o pierwszym możliwym terminie - zostaw kontakt!

Egzaminy rozpoczynają się w Tawernie Płockiej (Płock, ul. Rybaki 10) o godz. 9.00. Szczegóły dot. miejsca i godziny rozpoczęcia egzaminu zostaną podane na kursie.

bottom of page