top of page

Nowe przepisy dotyczące rejestracji łodzi

Od 1 sierpnia 2020 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m. Definiuje je ustawa z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1500). Powstał jeden, ogólnopolski rejestr jednostek morskich i śródlądowych, który prowadzony w systemie teleinformatycznym - REJA24.

Jakie jednostki podlegają obowiązkowi rejestracji w REJA24?


Obowiązkowi rejestracji w systemie REJA24 podlegają jednostki o długości do 24 m, przeznaczone lub używane do uprawiania sportu lub rekreacji oraz połowu ryb, tj.: - jachty oraz jednostki pływające używane do amatorskiego połowu ryb, o długości większej niż 7,5 m lub napędzie mechanicznym o mocy większej niż 15 kW, - jachty oraz inne jednostki pływające uprawiające żeglugę międzynarodową, niezależnie od wielkości i mocy napędu, - jednostki pływające używane do połowów rybackich.


Jeśli jednostka pływająca nie podlega obowiązkowi rejestracji, może być zarejestrowana na wniosek właściciela.


Procedura rejestracji jednostki pływającej kończy się wydaniem dokumentu rejestracyjnego o prostej i funkcjonalnej formie plastikowej karty. Dokument stanowi dowód własności oraz poświadcza polską przynależność jednostki. Dokument rejestracyjny jednostki pływającej należy odebrać w siedzibie wybranego organu rejestrującego po okazaniu oryginałów dokumentów. Właściciele jednostek pływających, które nie podlegały obowiązkowi rejestracji przed 1 sierpnia 2020 roku, tj. wejściem w życie nowych przepisów, powinni je zarejestrować do 31 grudnia 2021 roku.


Gdzie zarejestrować łódź?


Zgodnie z nowymi przepisami, organami upoważnionymi do dokonywania rejestracji jednostek pływających o długości do 24 metrów są: - Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego - Polski Związek Żeglarskiego - starostwa (starostwa powiatowe), - prezydenci miast na prawach powiatów.


Jak zarejestrować łódź?


Istnieją dwie możliwości rejestracji jachtów – drogą tradycyjną (wypełniając dokumenty w formie papierowej) oraz drogą elektroniczną poprzez e-usługę Systemu REJA24. Wybierając formę papierową wniosku, interesant może go złożyć odwiedzając siedzibę wybranego przez siebie organu rejestrującego. Ma do wyboru ponad 380 punktów rejestracji na terenie całego kraju


Ważne terminy


W okresie przejściowym, dokumenty rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność, a właściciele jednostek pływających muszą je na nowo zarejestrować z wykorzystaniem Systemu REJA24 zgodnie z terminami wskazanymi poniżej.

Data wydania dokumentu lub wpis do rejestru

Termin, w którym należy dokonać powtórnej rejestracji

do 1.01.2000 roku

do 31.07.2021

do 1.01.2006 roku

do 31.01.2022

po 1.01.2006 roku

do 31.01.2022


Właściciel jednostki pływającej zarejestrowanej w nowym rejestrze (System REJA24) musi zawiadomić organ rejestrujący o: - zbyciu jednostki, - nabyciu jednostki, - zmianie stanu faktycznego (zmiana danych zamieszczonych w rejestrze), - zmianie stanu faktycznego wymagającej wykreślenia jednostki z rejestru. Na zgłoszenie powyższych zdarzeń właściciel ma 30 dni, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia.

375 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Trymklapy

bottom of page