top of page

PRZEPISY ŻEGLUGOWE NA ŚRÓDLĄDOWYCH DROGACH WODNYCH

Obowiązujące akty prawne


USTAWA z dnia 21 grudnia 2000r. o żegludze śródlądowej (Dz.U.2006 Nr 123 poz. 857)

• Reguluje sprawy związane z uprawianiem żeglugi na wodach śródlądowych

• Określa: – organy administracji żeglugi śródlądowej i ich

kompetencje – warunki uprawiania żeglugi – postępowanie w razie wypadku żeglugowego

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 lipca 2001r.

w sprawie określenia siedzib i terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej. (Dz.U. 2001 nr 77 poz. 831 )

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2002r.

w sprawie określenia wzoru flagi służbowej i sposobu oznakowania statków inspekcyjnych urzędów żeglugi śródlądowej. (M.P. 2002 nr 38 poz. 603)


Rozporządzenie Ministra Sportu I Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013r. w sp